Įmonių registravimas
Banko sąskaitų atidarymas
Migracijos paslaugos
Įmonių registravimas

Anra LTD padeda įregistruoti naujas įmones Lietuvoje, Europoje ir kitose pasaulio šalyse.

 

Mes individualiai peržiūrime paraiškas, peržiūrime įmonės dokumentus (paslaugų kaina) – 150,00 €. Peržiūrime įmonės – LLP, LP, Ltd, BVi ir Dominika.

 

 

Į pilną įmonės registracijos paketą įeina:

Įmonės įstatai;
Steigimo sutartis;
Įmonės registravimas Valstybiniame Registrų Centre;
Registravimas Mokesčių inspekcijoje;
Įmonės kodo gavimas;
Patentų biuro patvirtinimas apie įmonės pavadinimą;
Notarinės išlaidos;
Banko sąskaita su nuotoliniu valdymu;
Spaudo gamyba.

Papildomos paslaugos:

Įmonės adresas papildomai apmokestinamas, tęsiamas kasmet;
Pašto adresas;
Dokumentų vertimas.
Buhalterinis įmonės aptarnavimas – už papildomą kainą.

 

 

Įmonės formos :

 

Akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas. Akcinės bendrovės akcijomis galima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: neribotas.

Įstatinis kapitalas: nuo 43,490 EUR.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra Akcininkų susirinkimas. Būtinas kasmetinis akcininkų susirinkimas. Jis tvirtina bendrovės įstatus, stebėtojų tarybą, jei stebėtojų taryba nesudaroma, tai bendrovės valdyba, jei bendrovės valdyba nesudaroma išrenkamas bendrovės vadovas, išrenka išorės audito įmonę, paskirsto pelną, didina ar mažina įstatinį kapitalą ir kt.

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės akcijomis begalima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: iki 250 žmonių.

Įstatinis kapitalas: nuo 2.500 EUR.

Valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos.

 

 

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi teisę

verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Draudžiama gautą pelną skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose.

Steigėjų skaičius neribojamas.

Valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vadovas.

 

 

Individuali įmonė gali priklausyti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Individualios įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto.

Turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas.

 

 

Tikroji ūkinė bendrija – tai kelių fizinių ir juridinių asmenų bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė, vykdanti komercinę ir ūkinę veiklą, o visi įmonės dalyviai yra tikrieji nariai. Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu.

 

 

Komanditinė ūkinė bendrija – įmonės forma, kai bent vienas įmonės dalyvis yra tikrasis narys ir bent vienas (kitas) narys – komanditorius. KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas.

 

 

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Minimalus steigėjų skaičius – 3 steigėjai. Privalomas visuotinis narių susirinkimas. Draudžiama skirstyti asociacijos pelną, turtą bei lėšas asociacijos valdymo nariams, išskyrus darbo užmokesti